Radnice v Českém Těšíně [ Měšťanský dům nebo stavba ]

Z jednorázového investičního úvěru ve výši 15 mil. Kč, který československá vláda zákonem z 13. července 1922 uvolnila na výstavbu nejnutnějších veřejných staveb v Českém Těšíně, byla kromě školních budov, městského hřbitova, městských jatek, kanalizace a dalších staveb financována jako poslední výstavba městské radnice.

Financování z investičního úvěru však bylo jen částečné, protože úvěr byl téměř vyčerpán a zůstatek nestačil na pokrytí celkových nákladů.

Pozemky, potřebné ke stavbě, darovala městu paní Tetlová, vdova po Bedřichu Tetlovi, který nechal v roce 1900 postavit nárožní dům na Saské kupě č. 17, čímž byl dán základ budoucí Mervillovy (dnes Odbojové) ulice.

Postavením Tetlova domu získala Saska kupa podstatně lepší vzhled, protože byl postaven na místě starého přízemního dřevěného domku, pocházející z doby ještě před rokem 1848.
Další domek, který vlastnila rodina Tetlova, stál — vzato z dnešního pohledu — uprostřed náměstí. Byl to dřevěný dům venkovského typu, který byl pravděpodobně postaven v roce 1830. Je jisté, že byl zbourán teprve v roce 1932. Na podzim příštího roku pak bylo provedeno vydláždění celého náměstí, což si vyžádalo náklad 250 000 Kč. Na architektonické řešení projektu radnice byla vypsána soutěž. Celkem se sešlo 18 návrhů.

Čtyřčlenná porota — za předsednictví ministerského rady dr. Režného z Opavy —však žádný z podaných návrhů nepřijala, protože u všech se stavební náklady pohybovaly v rozmezí 4—8 mil. Kč; povolený stavební náklad však neměl překročit částku 2,5 mil. Kč. Stavební program byl proto upraven vyškrtnutím některých původně plánovaných částí stavby. V dalším kole soutěže pak zvítězil projekt architekta Richtra z Moravské Ostravy.

V letech 1925— 1926 byly vypracovány detailní stavební plány. Stavba radnice byla zahájena 2. dubna 1928 a ukončena 5. prosince 1928, vnitřní řemeslnické práce trvaly do poloviny března 1929. Celkové stavební náklady činily 2 633 800 Kč. Z investičního úvěru bylo hrazeno přibližně 1 mil. Kč, což vlastně byla zbývající částka úvěru.

Slavnostní otevření radnice se uskutečnilo dne 14. dubna 1929. Nejprve se konala veřejná slavnostní schůze městského zastupitelství za účasti mnoha pozvaných hostů. Po slavnostní schůzi byla v 11 hodin dopoledne budova radnice slavnostně otevřena pro českotěšínské obyvatelstvo a od 12 do 15 hodin byla radnice zpřístupněna k veřejné prohlídce.

Tak byla uvedena do užívání budova, o níž se poprvé hovořilo jako o nutné stavbě na schůzi správní rady 13. června 1923.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 23.12.2004 v 11:55 hodin