Historie Seče [ Historie (archivní dokument) ]

Název obce Seč pochází ze způsobu získávání úrodné půdy kácením lesa a sečením divokých porostů. Název procházel mnoha změnami. Postupně Syez, Syecz, Secž, Sedož, Setsh a poslední Seč. Obec vznikla při vnitřní kolonizaci Železných hor v průběhu 12. a 13. století.
První historická písemná zmínka o Seči je z roku 1318, kde je uvedena jako sídlo vladyky ze Seče (Svenek de Syeze).

1289 - První písemná zmínka o hradu Wichštejnu (Vildštejnu) v držení Hrabiše z Poběnic.
1315 - První zmínka o hradu Oheb.
1350 - Postaven kostelík na hřbitově v Seči sv. Štěpána. Spolu s ním byla postavena i fara a škola, která byla katolickou školou. Zároveň to byly počátky školství v Seči. Na škole vyučoval katolický kněz.
1419 - Po zrušení katolické školy byla škola přemístěna do panské budovy, která stála v místech, co dnes stojí kostel sv. Vavřince.
1449 - Obec Seč přechází do vlastnictví Mikuláše Trčky ml. z Lípy.
1556 - Sečský majetek kupují bratři Albrecht a Václav Robmhapové ze Suché.
1577 - Václav Robmhap vystavěl v Seči dvůr a zámek jako panské sídlo označené v zápisech z roku 1593 jako tvrz - od této doby se zboží ohebské nazývá sečským.
1580 - Zřízen hrdelní soud IV. třídy se dvěma popravními místy. Jedno u kapličky sv. Jiří a druhé na poli zvané U Spravedlnosti.
1583 - Panství koupil Albrecht Brychnar z Brukštejna a v roce 1590 jej předal svému synovi Albrechtovi.
1596 - Panství koupil Karel Záruba z Hustířan a na Radimi.
1610-1620 - Vystaven na náklady Karla Záruby na náměstí kostel sv. Vavřince.
1620 - Záruba před odchodem do exilu v době pobělohorské prodává panství Františku de Couriers, který byl pánem Nasavrcka. Ve 30-ti leté válce dochází k vylidnění obce.
1653 - Je v Seči 38 selských stavení a chalup, z toho 8 pustých.
1660 - Seč známa vybíráním perel z řeky Chrudimky pod Ohebem.
1677 - Seč má pouze 225 obyvatel.
1680 - Na panství nasavrckém řádila epidemie moru, které podlehlo v obci 81 osob.
1701 - Převzal panství nasavrcké Fr. Jos. Schönfeld, který ještě v roce 1701 vymohl pro městečko Seč 6 týdenních trhů v roce. V tomto roce vypuklo na Chrudimsku protifeudální hnutí, kterého se zúčastnili i sečští obyvatelé.
1737 - Jan Adam Aušperk s dcerou Schönfelda Kateřinou vyženil i jeho panství.
1765 - Zrušen hrdelní soud. V letech 1580 - 1765 bylo 31 osob odsouzeno k trestu smrti.
1823 - V Seči pracovala textilní manufaktura, skoro v každé domácnosti byla malá tkalcovská dílna.
1830 - V polovině 19. století zde byla palírna lihu, pivovar a lisovna oleje.
1840 - Vystavěna zděná dvoutřídní škola na místě původní dřevěné jednotřídky, kde po různých dostavbách se učilo až do roku 1953.
1848 - Vytvořena národní garda na pomoc Praze.
1850 - V Seči se narodil profesor Čeněk Strouhal, český fyzik.
1852 - 30.dubna vyhořel zámek a s ním dalších 14 usedlostí.
1853 - 29.listopadu byla Seč povýšena na město se znakem stříbrné lilie v červeném poli a městskou pečetí. Tehdy měla Seč 137 domů a 1100 obyvatel. V tomtéž roce bylo započato se stavbou silnice Seč - Vápenný Podol.
1858-1860 - Postavena nová fara.
1860 - Vybudována nová báň na kostele.
1861 - Založen ochotnický spolek Oheb.
1865 - Ustanoven pěvecký spolek.
1867 - Vznikl hudební soubor.
1869 - Zřízen poštovní úřad, první poštmistrem byl místní starosta Antonín Hájek.
1876 - 20.června bylo započato s výstavbou radního domu.
1878 - Založen Sbor dobrovolných hasičů. Zakladateli byli Václav Hájek, Josef Adam, Bedřich Stárek, Josef Lát ml., Jan Pulkrábek a Josef Lášek. Prvním velitelem byl zvolen lékař Václav Čermák.
1881 - Zakoupen dům a v něm zřízen byt pro lékaře, kterým byl Mudr. Václav Čermák.
1885-1886 - Vystavěna silnice do Kraskova a Žďárce.
1888 - Dokončena přístavba dvou tříd na stávající budově školy, takže se učí již ve čtyřech třídách.
1903 - Na věži kostela sv. Vavřince byly instalovány hodiny.
1909 - Založen spořitelní a záložní spolek Reifeisenka.
1910 - Vznikl rybářský spolek, který pečoval o vodní toky. Ustanovení Okrašlovacího spolku pro Seč a okolí, který se zasloužil o výsadbu alejí podél silnic a cest, úpravu obce a ochranu životního prostředí.
1913 - Na poště v Seči byl instalován telegraf.
1914 - V den vypuknutí 1. sv. války bylo okamžitě zmobilizováno 19 sečských mužů, z nichž 15 položilo své životy na bojištích.
1918 - Četnická stanice od 1.11. má trvale 3 četníky. 28.10. probíhaly v Seči oslavy založení Československé republiky.
1919 - 1.6. založena organizace SOKOL s 65 členy.
1921 - Založena místní lidová knihovna, jejíž základem se stal knižní fond čtenářské besedy.
1922 - Rozparcelován Sečský dvůr, zbytek koupil Václav Mareš.
1924 - Započata stavba Sečské údolní přehrady na řece Chrudimce.
1925 - Na poště zřízen telefon.
1933 - Zrušena osada Podohbí, kde byl mlýn, pila, tírna lnu, dvě hospodářské a dvě obytné budovy. Prostor byl později po dostavbě přehrady zatopen.
1934 - Dokončena stavba přehrady, která je určena k ochraně proti ničivým záplavám. Výška hráze od základu je 42 metrů, délka 165 metrů a šířka 6,8 metru. Přehrada zaplavuje údolí v délce téměř 7 km, u hráze je hloubka asi 35 metrů.
1935 - 13.10. byl na poště v Seči poprvé zapojen telefon.
1938 - 19.8. byl za starostu zvolen Karel Borovec.
1940 - 10.2. byl gestapem zatčen starosta obce K. Borovec - domů se vrátil až v roce 1945. V březnu nastoupil nový starosta Josef Kučera.
1946 - Dokončena výstavba elektrárny Na Plajchu. Voda k turbíně elektrárny je přiváděna 1280 m dlouhým dřevěným potrubím. Začaly práce na výstavbě veřejného osvětlení v obci.
1948 - Ve volbách do MNV byl zvolen předsedou František Spálenský.
1949 - 27.4. byla v Seči založena Pionýrská skupina jako v pořadí stá v ČSR s 35 členy.
1952 - Dostavěna nová školní budova spolu s internátem.
1953 - Vybudována základní kanalizační síť v obci. 1.6. byla provedena měnová reforma. Měnilo se 1:50 Kčs. V obci založeno JZD v čele s předsedou Antonínem Cipryánem. Zřízena malozoologická rezervace při hradu Oheb. Nachází se zde 46 druhů suchozemských skořepatých plžů.
1954 - 1.1. zrušeny lístky na potraviny, které platily od r. 1940. V obci byla započata výstavba chodníků. 16.5. byl opět předsedou MNV zvolen Fr. Spálenský. Opravena budova staré školy a v ní vybudováno zdravotní středisko.
1958 - V květnu začal jezdit po přehradě vyhlídkový motorový člun řízený Jiřím Nepovímem. Na náměstí v Seči byla postavena nová benzinová čerpací stanice a zároveň byla zrušena stará pumpa u radnice.
1959 - Začal poprvé vycházet místní časopis OHEB, kterého vyšlo 10 čísel.
1960 - Dochází ke sloučení obcí Seč, Proseč, Prosíčka, Přemilov a Ústupky. Pozemky přejímá hospodářství Seč. 1.9. byly poprvé pro školní děti rozdány učebnice zdarma.
1963 - Ve volbách do MNV byl zvolen předsedou Alois Holub. Dokončena výstavba Motelu u hráze.
1964 - Na rohu náměstí proti Českému nábytku byla pro cestující postavena nová autobusová čekárna.
1965 - Opraven kostel sv. Štěpána na místním hřbitově. Dokončena výstavba úpravny pitné vody Na Plajchu a vodojemu v Seči.
1966 - Vybudován hlavní vodovodní řád v Seči a část vedlejších rozvodů.
1967 - 1.8. zvolen v obecních volbách předsedou MNV Rudolf Petrus.
1968 - Dokončena stavba kulturního domu v Seči. Zahájen provoz v nově vybudovaném kempu u přehrady. Provedena demolice domu, bývalého hostince U Zlatého lva a okolních domů.
1971 - Provedena rekonstrukce bývalého zámku a přestavba na sídlo MNV. Na místě ČSPT byl v Seči zřízen Institut pionýrské organizace ÚV SSM. Dobudován a předán veřejnosti Kulturní dům v Seči.
1972 - Dokončena výstavba požární zbrojnice pro dobrovolné hasiče v Seči.
1973 - Dokončena první část vodovodu na Hoješín. 23.11. dokončeno a dáno do provozu prodejní středisko Jednoty s hotelem Oheb. 1.9. zahájena výuka v nově vystavěné střední pedagogické škole v Seči. Shořela stodola ve dvoře i s hasičským autem a prozatímním skladem Jednoty.
1974 - Položen kobercový povrch průjezdní komunikace v obci. Došlo ke sloučení obcí Seč a Kraskov.
1975 - Dokončena výstavba a zahájen provoz mateřské školy.
1976 - Provedeno sloučení obcí Seč, Žd´árec, Horní a Dolní Počátky. V obecních volbách byl zvolen předsedou MNV František Spálenský.
1978 - Pod Sečí byla vybudována čistička odpadních vod a zahájen její provoz.
1980 - 1.10. měla Seč 1558 obyvatel, z toho 756 mužů a 802 žen.
1981 - 6.6. byl předsedou MNV zvolen Jaroslav Vařečka. Místo ÚV SSM zahájila svoji činnost ÚPŠ SSM. Dostavěny garáže DOS MNV a ubytovny pro řidiče ČSAD.
1982 - Dokončení kanalizace po celé obci. Provedena oprava hřbitovní zdi a asfaltová úprava ploch okolo DOS.
1983 - Rekonstrukce parku na náměstí. 18. 11. provedena demolice starých stájí u zámku. 1.9. začaly děti z 6. až 8. ročníku chodit do školy v Bojanově.
1984 - Ukončení klempířských oprav na kostele sv. Vavřince.
1985 - 1.1. je Seči udělen statut střediskové obce se zvýšenou pravomocí.
1986 - 24.5. byl předsedou MNV zvolen Josef Veselý. Vybudováno nové sociální zařízení v autokempu Seč.
1988 - Vybudována nová pošta, dále autobusová čekárna s veřejným sociálním zařízením a prodejní stánek.
1988 - 1.1. došlo ke sloučení obcí Seč a Hoješín. 12. 6. byl dán do provozu Dům služeb. Provoz zde zahájilo holičství a kadeřnictví, sběrna prádla a elektrospotřebičů a spořitelna. 7.12. založeno Občanské fórum.
1990 - 1.6. dána do provozu nová benzínová čerpací stanice na okraji Seče. V dubnu se začala provádět generální oprava silnice ze Seče na přehradní hráz a zároveň byl vedle silnice vybudován chodník. 1.9. začali žáci 6. až 8. ročníku opět chodit do školy v Seči. Starostou byl zvolen ing. Libor Hančar z Počátek.
1991 - 3.3. provedeno sčítání lidu. Seč jako středisková obec měla 1778 obyvatel.
1993 - 1.9. ukončen provoz kina pro velmi malou účast na představeních. 1.9. otevřena soukromá lékárna. 11.10. zahájeny práce na položení nové zámkové dlažby na sečské chodníky.
1994 - Provedena nová elektroinstalace v kostele sv. Vavřince. 1.8. podal demisi starosta obce Seč Libor Hančar. 19.11. se konaly volby do obecních orgánů. 2.12. byl zvolen starostou Lubor Schmitt.
1995 - 1.3. bylo zrušeno obvodní oddělení policie v Seči a přemístěno do Třemošnice. 15.4. zemřela nejstarší občanka Seče a celého chrudimského okresu Anna Kudláčková ve věku 105 let. V říjnu byla započata oprava celé střechy kostela sv. Vavřince. Zaveden po celé Seči plyn.
1996 - 1.7. byla zprovozněna požární stanice pro profesionální záchranný hasičský sbor a to v nové budově postavené při silnici směrem na Hoješín. V listopadu se začala provádět generální oprava veřejné kanalizace.
1997 - Vybudováno parkoviště U Motelu. Plynofikace obce Kraskov a Základní školy v Seči. Rekonstrukce elektrické sítě Seč - Spořilov.
1998 - Protiradonová opatření na Základní škole v Seči a v obci Prosíčka. Přestavba bývalé fary v Seči. Starostou zvolen p. ing. Jiří Nezval.
1999 - Nově vybudovaný chodník v Seči - v Podměstí. Přestavba fary na byty.
2000 - Oprava chodníku k ZŠ Seč. Nákup bývalého Domu služeb. Provedena rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Hoješín. Na kostele sv. Vavřince provedena rekonstrukce věžních hodin. Otevřen sběrný dvůr při VHČ Seč.
2001 - Provedena rekonstrukce kanalizace v ul. Chrudimská a zároveň položen nový chodník. Veřejné osvětlení u ZŠ Seč.
2002 - Rekonstrukce vodovodu v obci Prosíčka. Oprava budovy požární zborojnice v obci Hoješín. Starostou obce zvolen p. Lubor Schmitt.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.obec-sec.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 127, 29.11.2004 v 14:49 hodin