Přírodní památka Skalky [ Přírodní památka ]

Základní údaje: Bývalý andezitový lom 0,5 km V od kóty Skalky u obce Bánov, k. ú. Bánov, V: 0,8704 ha, n. v.: 370 m n.m., Z: Nařízení Okresního úřadu v Uherském Hradišti č. 17/2002 ze dne 16.9. 2002.

Motiv ochrany: Jedinečná ukázka mladého vulkanismu v oblasti flyšových Karpat na území Moravy.

Geologie, půdní poměry: Území je budováno bělokarpatskou jednotkou magurského flyše. Jedná se o starý opuštěný lom o délce cca 40 m, šířce cca 30 m a výšce cca 15 m v denudačním reliktu sedimentů zpevněných žílami vulkanických hornin miocenního stáří. V lomu se nacházejí výchozy nivnického souvrství hluckého vývoje bělokarpatské jednotky. Sedimenty jsou proniknuty ložními žílami trachyandezitů. Dále jsou přítomny profily kontaktně metamorfovanými porcelanity, které vznikly metamorfózou v blízkosti průniků vulkanických hornin (Krejčí et al.1990). Lom je již značně zarostlý a stěny jsou sesuté. Trachyandezit je nahnědlý, se sloupcovitými vyrostlicemi černé barvy. Velmi časté jsou dutinky po plynech, místy vyplněné kalcitem (Černý 1992). Nejzajímavější profil se nachází v horní části čelní stěny, kde je možné pozorovat kontakt tělesa trachyandezitu s flyšovými sedimenty.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Upravit přístup ke stěně (je možný z horní části). Ze stěny průběžně odstraňovat náletové dřeviny.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 07.02.2003 v 09:05 hodin