Městské kulturní středisko [ Kulturní a zábavní zařízení ]

Muzeum Hradec nad Moravicí
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO (MKS)
Vedoucí příspěvkové organizace: Pavla Orlíková
Bylo zřízeno ke dni 1.1.1993 § 36 pís. d) zákon 367/1990 Sb. jako příspěvková organizace. MKS je účelovým kulturním zařízením města. Řídí a je provozovatelem městského kina. Zabezpečuje oblast místní kultury, vyhledává a spoluvytváří podmínky pro tvorbu a ochranu kulturního života ve městě. Spolupracuje s organizacemi a spolky, se ZUŠ, ZŠ, MŠ (na území města Hradce) v oblasti osvětové, kulturní a společenské, snaží se přispívat k nalezení identity obce a obnovení tradic a zvyků.

Předmět činnosti MKS:

Zajišťuje vzdělávací činnosti, jazykové a praktické kursy, přednáškové činnosti a besedy, pořádá kulturní akce v oblasti společenské zábavy, profesionálního umění a estetické výchovy, spolupracuje na úseku kulturní činnosti s předškolními a školními zařízeními, městskou knihovnou, IC a Správou zámku Hradce nad Moravicí a Raduně Dále spolupracuje a zajišťuje všestrannou pomoc organizační a materiálovou s místními spolky, organizacemi a občanskými sdruženími v jednotlivých obcích týkající se pořádání tradičních oslav, spolkových slavností a jiných místních tradic, zejména zapojování mládeže. Ve spolupráci s městem MKS zabezpečuje vydávání Hradeckých novin MěÚ v Hradci nad Moravicí, dále spolupracuje při vydávání propagačních materiálů a publikací pro město, včetně dalších aktivit kulturního charakteru např. ve výstavnictví, turismu, organizování spolu s jinými subjekty, rozvoj příhraničního turismu, zejména s Polskem (Baborow), Slovenskem (Liptovský Hrádok). Zabezpečuje poskytování kulturních služeb občanům a organizacím na území města. Od 1.1.1998 se rozšiřuje předmět činnosti o provozování Městské knihovny Hradec nad Moravicí tzn. knihovnické a informační služby. Zajišťuje zaměstnání pracovníkům civilní služby pro potřeby MKS a města.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Daniel Merhout (INFOMORAVA) org. 56, 17.02.2003 v 11:19 hodin