Povinné informace

podle zákona 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím podle Standardu "Informační systém veřejné správy"
1. Oficiální název:
Obec Bělotín
2. Důvod a způsob založení:
Zákon ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
3. Organizační struktura:
Mgr. Eduard Kavala Starosta obce statutární zástupce obce, řídí a organizuje chod obce a obecního úřadu
Jiří Dostalík Místostarosta
neuvolněný
zastupuje starostu po dobu jeho nepřítomnosti
Martina Račková Odborný referent účetní agenda, matrika, legalizace a vidimace, poplatky
Miloslava Benová Referent samosprávy mzdová a personální agenda, poplatky, legalizace a vidimace
. Správce ICT informační systém o území (GIS), obecní zpravodaj, správa webové prezentace, elektronické komunikace, správa informačního systému, poplatky, agendy investičních akcí, administrace CzechPOINT a ISDS.
4. Kontaktní spojení:
Poštovní adresa:
Obecní úřad Bělotín
753 64 Bělotín 151
Telefon/Fax:
581 612 100

Ústředna - spojuje všechna pracoviště OÚ vč. kanceláře starosty a spouští fax.
GSM:

727 976 643 - Mgr. Eduard Kavala

724 168 322 - Miloslava Benová

602 549 744 - Martina Račková


724 169 778 - Ing. Olga Spáčilová

606 785 331 - Pavel Schneider

602 193 243 - Ing. Miroslav MašteraVoIP:
581 030 005 - ústředna
581 030 006 - ústředna
E-mailové adresy:
- pro běžnou korespondenci úřadu a starosty: belotin@belotin.cz
- pro stavební agendy a projekty, správu hřbitovů, bytových a nebytových prostor, čistota obce: urad@belotin.cz
- pro ekonomické agendy (fakturace, rozpočet, majetek), matriku: ekonom@belotin.cz
- pro personální agendy, mzdy, dávky sociální, nemocenské a další, poplatky, CzechPOINT: ucetni@belotin.cz
- pro organizační pokyny, přihlášky a oznámení kulturních a společenských akcí, zejména pravidelně pořádaných obcí, jako Pivní slavnosti, dny obce, BTZ, Valentův podzim apod.: kultura@belotin.cz
- pro správce webové prezentace, ICT, dotace, GIS, CzechPOINT, datové schránky, solární LED VO, veřejný rozhlas webmaster(at)belotin.cz
E-podatelna:
- elektronická podání, žádosti a stížnosti belotin(at)olkraj.cz
Oficiální stránky:
Prezentace obce, partnerských obcí, sdružení a spolků, jejichž je obec Bělotín členem.
5. Úřední hodiny:
Pondělí 07:00 - 11:15 11:45 - 17:00
Úterý 07:00 - 11:15 11:45 - 15:30
Středa 07:00 - 11:15 11:45 - 17:00
Čtvrtek 07:00 - 11:15 11:45 - 15:30
Pátek 07:00 - 11:15 11:45 - 13:30
6. Bankovní spojení:
Běžný účet:
Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 1883001369/0800

Účet pro dotace:
Česká národní banka, číslo účtu: 94-3713831/0710

Účet pro dotace ze SFDI:
Česká národní banka, číslo účtu: 2006-3713831/0710
7. IČ (identifikační číslo):
00301019
8. DIČ (Daňové identifikační číslo)
CZ-00301019, (Obec Bělotín je plátcem DPH od 1.7.2009)
9. Rozpočet obce a závěrečný účet
Všechny dokumenty se vztahem k rozpočtu obce a svazků, jichž je obec členem, jsou soustředěny na elektronické úřední desce úřadu:
Všechny dokumenty se vztahem k výsledkům hospodaření obce a svazků, jichž je obec členem, jsou soustředěny na elektronické úřední desce úřadu:
10. Žádosti o informace
 • Písemně na adrese obecního úřadu
 • Osobně v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách uvedených výše
 • Písemně na adrese elektronické pošty belotin(at)belotin.cz
 • Písemně prostřednictvím elektronické podatelny belotin(at)kr-olomoucky.cz
 • Informace jsou zveřejňovány na úřední desce OÚ, v internetové prezentaci, případně vyhlášením místním rozhlasem
11. Příjem žádostí a dalších podání
Obdobně jako v předchozím odstavci.
12. Opravné prostředky
Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu:
 • Ve věcech přenesené působnosti je odvolacím orgánem
  Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 OLOMOUC
 • Ve věcech samostatné působnosti rozhoduje zastupitelstvo obce Bělotín.
13. Formuláře
Formuláře k agendám, řešeným obecním úřadem Bělotín, jsou soustředěny na elektronické úřední desce úřadu:
Řadu užitečných formulářů naleznete na internetových stránkách:
14. Návody pro řešení životních situací
15. Nejdůležitější předpisy
 • Obecně závazné vyhlášky obce Bělotín
 • Přehled některých zákonů ČR:
 •  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
   Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
   Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy,
   Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení,
   Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému,
   Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
   Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
   Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
   Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
   Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
   Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona,
   Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem,
   Zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků,
   Zákon č. 199/1994 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
   Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
   Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,
   Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
   Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
   Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
   Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
   Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
   Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
   Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
 • Úplné znění zákonů, vyhlášek a nařízení, vydaných ve Sbírce zákonů ČR, lze zapůjčit v kanceláři obecního úřadu a najdete je i na Portálu veřejné správy České republiky v nabídce "Zákony".
16. Sazebník úhrad za poskytování informací, pořízení kopií a opisů, nahlížení do spisů a další
Při stanovení poplatku se vychází především z ustanovení zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

Celková výše požadované úhrady nákladů je tvořena součtem částky vypočtené za přímé materiálové náklady a částky vypočtené za náklady na přípravu informace.
Vyhledání informací pracovníkem obecního úřadu 100,- Kč za každou započatou hodinu
Kopírování černobílé 1,- Kč za každý formát A4
Poskytnutí informací na datovém nosiči 10,- Kč / CD-DVD
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106 / 1999 Sb.
Všechny dokumenty uvedeného typu jsou soustředěny na elektronické úřední desce úřadu:
18. Seznam příspěvkových organizací a organizačních součástí
 • Základní škola a mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace, IČ: 71003827

  Správa bytů Bělotín, p.o., IČ: 71294651
 • Místní knihovny (bez právní subjektivity)
19. Spolky a organizace
20. Profil veřejného zadavatele
Pro účely evidence veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje obec Bělotín
21. Registr oznámení
Pro účely evidence oznámení ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů zřizuje obec Bělotín
Od r. 2018 je agenda vedena v Centrálním registru oznámení na adrese https://cro.justice.cz/
.
22. Zpracování osobních údajů
Obec zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý občan má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ u dozorového úřadu.
Správce OÚ:
Obec Bělotín,
sídlo: 753 64 Bělotín 151,
IČ: 00301019,
DS: unrbsif,
telefon: 581 612 100,
e-mail: belotin(at)belotin.cz
Pověřenec pro ochranu OÚ:
Tomáš Bíbrlík,
e-mail: t.bibrlik@regionhranicko.cz,
tel. 777 698 876,
úřední dny: Pondělí až Pátek – 8:00 až 16:00
DALŠÍ INFORMACE: Obecní úřad Bělotín
Zveřejněno 05.02.2008 v 10:42 hodin